Op 1 januari 2022 ontstond Stichting Scholengroep Trivium door de bestuurlijke samenvoeging van het Dollard College en Ubbo Emmius.

Trivium is van de scholen, maar ook voor de scholen. De stichting wil richting én ondersteuning bieden.

Bekijk op deze pagina: 

  • Visie en missie 
  • Visie op onderwijs 
  • Bestuur, RvT en GMR


Op 1 januari 2022 ontstond de stichting scholengroep Trivium door de bestuurlijke samenvoeging van Dollard College en Ubbo Emmius. In de jaren van voorbereiding van deze besturenfusie ontdekten we enerzijds dat beide organisaties veel gemeen hebben (bv. een zekere eigen-wijsheid in het denken over onderwijs en het daarin zelf initiatief nemen), maar dat er ook belangrijke verschillen zijn. 

In een periode van twee jaren (tot 1 januari 2024) willen we enerzijds de tijd nemen het gemeenschappelijke te bundelen met de bedoeling dat krachtig te laten zijn voor de schoolorganisaties, en anderzijds eigen schoolculturen te respecteren en duidelijk te maken wat het eigene is.

Dit moet uitmonden in een krachtig statement en een strategisch beleidsplan. Het bestuur zal dat in nauw overleg met de directies ontwikkelen, met name ook omdat vanuit dit beleidsplan een vertaling moet worden gemaakt naar het Schoolplan.

Visie en missie

In de besturingsfilosofie en het managementstatuut beschrijven we eigen-wijsheid, die we zeker ook willen relateren aan vrijheid van onderwijs. We willen een gemeenschappelijke identiteit beschrijven en tegelijkertijd ook ruimte geven voor verschillen. In dit alles achten we, op basis van voorbereidingsjaren op de besturenfusie, de volgende zaken van belang:

  • in de trits kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming staat de laatste centraal, omdat kwalificatie en socialisatie vooral betekenis krijgen als deze zijn verankerd in het leven van leerlingen. Deze benadering stelt hoge eisen aan de (ped)agogische relatie, waarin de leerling daadwerkelijk subject mag zijn en leert reflecteren in groei naar volwassenheid (zie ook de grondslag en doelstelling in de statuten); 
  • kernwaarden vormen daadwerkelijk de kern-waarden van de organisatie; ze worden gedragen want ze zijn van de medewerkers; worden keer op keer waargemaakt; 

  • we sturen niet alleen op product, maar ook op proces (zie ook de besturingsfilosofie). We zijn dus gericht op beweging en op ontwikkeling van de organisatie in relatie tot die van de medewerker, met name de docent: anticiperend op de toekomst, niet haastend maar nooit stilstaand; SHRM ondersteunt en zorgt voor samenhang; 
  • de context van Trivium wordt in de eerste plaats bepaald door het andere onderwijs (VO en MBO) in de provincie; samen optrekken vraagt om een visie die gericht is op dat totaal. Zorgvuldig moet worden afgewogen waar samenwerking en afstemming dienstbaar is voor het geheel (en dus ook voor Trivium) en waar het verstandig is eigen wegen te gaan. De context is ook breder dan dit: PO, gemeenten, provincie en bedrijfsleven zijn belangrijke partners. 


Visie op onderwijs

In de doelstelling van onze stichting beschrijven we als doel dat we een werkgemeenschap willen zijn, waarin we “leerlingen begeleiden op hun weg naar het volwaardig deel uitmaken van de samenleving, zodat zij op positief kritische wijze en vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gestalte kunnen geven aan het eigen leven en dat van de mensen om hen heen” (art. 2, lid 2). Het behalen van dit doel staat of valt met de kwaliteit van leraren. Zij nemen in de processen die tot deze doelstelling behoren een centrale positie in. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor al die andere doelen die we binnen onze schoolorganisaties formuleren op het terrein van socialisatie en kwalificatie.

Vorming

Maar er zijn meer betrokkenen. Waar het om ‘vorming’ gaat, vragen we bijvoorbeeld van ouders dat ze zich niet opstellen als ‘stakeholders’, maar als partners. Dat geldt overigens net zo goed voor bijvoorbeeld organisaties binnen de wereld van sport en cultuur. 

Kwalificatie

Een belangrijk doel van de school is kwalificatie en ook dat gebeurt steeds meer samen met partners. Denk aan de samenwerking met bedrijven en niet alleen in het vmbo. Die ontwikkeling zal zich naar verwachting in de komende jaren doorzetten. 

Ondersteuning en zorg

Onderwijs behoeft de afstemming van ondersteuning (die de school biedt) en zorg (waarvoor gemeenten verantwoordelijkheid dragen). Ook deze zijn dus een belangrijke partner voor het realiseren van goed onderwijs.

Meer informatie: dollardcollege.nl en ubboemmius.nl


Bestuur, RvT & GMR

Bestuur

De stichting kent een eenhoofdig College van Bestuur. In de praktijk van alledag werkt deze bestuurder samen met de algemeen directeuren en stemmen zij hun werkzaamheden nauwgezet af met lijnverantwoordelijken van de ondersteunende dienst. 

Ineke de Roo

Voorzitter CvB Stichting Scholengroep Trivium

Bert Dijkstra

Algemeen directeur Ubbo Emmius

Ina Lagro

Algemeen directeur Dollard College

Raad van Toezicht

Tot 1 januari 2024 vormen de RvT’s van Trivium, de Borgen, Terra en OGN (OD) een personele unie (PU). Deze PU bestaat uit acht personen die afkomstig zijn uit de samengevoegde RvT-leden van de OGN-stichtingen en Trivium plus een extern geworven voorzitter.

Lisette de Ruigh

Jan Bessembinders

Rob Schuur

Pipien Voogd

Marjon Westerbeek

Klaas Johan Roffel

Bert

Schuthof

GMR

De GMR van Trivium bestaat uit twaalf personenDollard College en Ubbo Emmius zijn gelijkelijk vertegenwoordigd met ieder drie medewerkers, twee ouders en een leerling. In de periode tot 1 januari 2024 zal duidelijkheid moeten komen welke zaken tot de stichting (het bestuur) behoren en welke tot de school (directie). Zeker in eerste instantie willen we terughoudend zijn in het verplaatsen van verantwoordelijkheden naar ‘bovenschools’. Dat past bij het beleid van de stichting: de scholen staan centraal en niet de stichting. Zeggenschap (en dus ook medezeggenschap) moet zo dicht mogelijk bij de schoolorganisaties liggen. 

Marlies Mulder

Personeelsgeleding DC

Andries de Weerd

Personeelsgeleding DC

Albert Jan Binnendijk

Personeelsgeleding DC

Wim Niemeijer

Personeelsgeleding SG UE

Michael Zegers

Personeelsgeleding SG UE

Peter van Arum

Personeelsgeleding SG UE

Gretha Timmer

Personeelsgeleding PRO DC & UE

Gerard Jansen

Oudergeleding DC

Gerben van der Wal

Oudergeleding DC

Ronny Lam

Oudergeleding SG UE

Arnold Tobben

Oudergeleding SG UE

Mariska Bleeker

Leerlinggeleding DC

Karin Vogd

Leerlinggeleding DC

Elke de Jong

Leerlinggeleding SG UE

Saem Bouwers

Leerlinggeleding SG UE